پیش فروش پیش فروش ام وی ام 110S Sport

پیش پرداخت: 25.140.000 تومان 

سود مشارکت: %13 

جریمه تاخیر: %19

تحویل:  90روزه 

مدل خودرو: 97

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد.

مشاهده جزییات خودرو download.jpg cloud_download