پیش فروش شرایط فروش انواع تیپ ها MVM X22

پیش پرداخت هر مدل به شرح زیر می باشد:
X22 AT ES: 38.640.000 تومان
X22 AT Luxury: 37.080.000 تومان
X22 MT ES: 34.260.000 تومان
X22 MT Luxury: 32.730.000تومان


پرداخت دوم 90 روز پس از ثبت نام
X22 AT ES: 38.640.000 تومان
X22 AT Luxury: 37.080.000 تومان
X22 MT ES: 34.260.000 تومان
X22 MT Luxury: 32.730.000 تومان

سود مشارکت: %17 

جریمه تاخیر: %23

تحویل:  210 روزه 

 

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد.

مشاهده جزییات خودرو