پیش فروش پیش فروش 315H SE

MVM 315H Sport Excellent New

پیش پرداخت در زمان ثبت نام: 26.580.000 تومان
پرداخت دوم 90 روز پس از ثبت نام: 26.580.000 تومان

سود مشارکت: %17

جریمه تاخیر: %23

 

تحویل: 210 روزه

 

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد.

مشاهده جزییات خودرو