پیش فروش پیش فروش آریزو 5 توربو

پیش پرداخت: 109.200.000 تومان

سود مشارکت: %13 

جریمه تاخیر: %19

تحویل:  90روزه 

مدل خودرو: 97

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد

مشاهده جزییات خودرو