پیش فروش پیش فروش X33s جدید

پیش پرداخت: 89.520.000 تومان

سود مشارکت: %13 

جریمه تاخیر: %19

تحویل:  90روزه 

مدل خودرو: 97

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد

مشاهده جزییات خودرو