پیش فروش فروش چری آریزو 5 توربو

پیش پرداخت در زمان ثبت نام: 46.800.000 تومان
پرداخت دوم 90 روز پس از ثبت نام: 46.800.000 تومان

سود مشارکت: %17 

جریمه تاخیر: %23

تحویل:  210 روزه 

 

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد.

مشاهده جزییات خودرو