پیش فروش شرایط فروش ام وی ام 315H SE

MVM 315H Sport Excellent New

پیش پرداخت: 44.300.000 تومان 

سود مشارکت: %15 

جریمه تاخیر: %21

تحویل:  150 روزه 

در زمان صدور دعوتنامه مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد.
در این روش امکان صلح وجود ندارد.

مشاهده جزییات خودرو